This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Tuesday, 10 July 2012

www.paisaboltahai.rbi.org.in


IÅt\m«p IWvSp]nSn¡m³ sh_vsskäv  
apwss_: ssIbnepÅXp IÅt\m«msW¶p tXm¶nbm C\n ]c¡w ]mtbWvS ImcyanÃ, dnkÀhv _m¦v Bcw`n¨ ]pXnb sh_vsskävþ www.paisaboltahai.rbi.org.in Xpd¶p amÀK\nÀtZi§Ä ]cntim[n¨m aXnbmIpw.

IÅt\m«pIsf¡pdn¨p P\§Ä¡nSbn Aht_m[w krjvSn¡m\mWp sh_vskäv Xpd¶ncn¡p¶Xv. 10, 20, 50, 100, 500, 1000 Id³kn t\m«pIfpsS ZriymhnjvImct¯mSp IqSnbXmWv sh_vsskäv. ssIbnepÅXp IÅt\m«msW¶p kwibw tXm¶nbm AXXp t\m«nsâ {]nsâSp¯p hniZambn ]cntim[n¡mw. CXp IqSmsX sNdnb Hcp tUm¡psaâdnbpw Uu¬temUv sNbvsXSp¡mw. dnkÀhv _m¦nsâ {][m\ sskän \n¶v Cu sskänte¡v en¦pWvSv. IgnªhÀjw amÀ¨v 31hsc cmPy¯v 645 tImSn Id³kn t\m«pIfpsWvS¶p BÀ_nsF IW¡m¡p¶p. 

Kerala Lottery Result


`mKy¡pdn: 2,000 tImSn Ihnbpsa¶p amWn  
Xncph\´]pcw: Cu km¼¯nIhÀjw `mKy¡pdn 2000 tImSne[nIw cq]bpsS hnäphchp t\Spsa¶p [\a{´n sI.Fw. amWn. 2012se XncpthmWw _w_À ]pd¯nd¡n {]kwKn¡pIbmbncp¶p a{´n.

BZySn¡äv kn\nam Xmcw kpcmPv shªmd½qSv Gäphm§n. Ignª km¼¯nIhÀjw 1287.22 tImSn cq]bpsS dn¡mÀUv hnäphchmWp `mKy¡pdn hIp¸p t\SnbXv. Ignª aq¶p amks¯ hnäphchp t\m¡pt¼mÄ Cu km¼¯nIhÀjw 2,000 tImSn {]Xo£n¡p¶p.

Ignª HmWw _w_dnÂ\n¶p 60.40 tImSnbpsS hnäphc hpw 27.55 tImSnbpsS AämZmbhpw DWvSmbn. 75 tImSnbpsS hnäphchmWv HmWw _¼À e£yanSp¶sX¶p a{´n ]dªp. `mKy¡pdn UbdÎÀ _nPp {]`mIÀ kzmKXw ]dªp. 

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT/10/07/2012


KERALA STATE LOTTERIES - RESULT
www.keralalotteries.com PHONE:- DIRECTOR OFFICE FAX
www.kerala.gov.in 0471-2305230 0471-2305193 0471-2301740
DHANASREE LOTTERY NO. DS-37th DRAW held on 10/07/2012 AT Conference Hall, RDDSL, 7th Floor,
Revenue Tower, Ernakulam
1st Prize- Rs :6,000,000/- & Swift (Dezire) Deisel Car DA 168283    (Thrissur)
Consolation Prize- Rs. 10,000/- DB 168283 DC 168283 DD 168283 DE 168283
2nd Prize- Rs :500,000/- DA 155073    (Alappuzha)
3rd Prize- Rs :100,000/- DA 116900    (Kozhikkode)
DB 344138    (Pathanamthitta)
DC 214073    (Idukki)
DD 156536    (Alappuzha)
DE 360509    (Idukki)
FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS
4th Prize- Rs. 10,000/- 4848
5th Prize- Rs. 5,000/- 0908 1359 2042 2782 3736
4347 5239 5437 5731 6669
6925 7674 7976 8216 9272
6th Prize- Rs. 1,000/- 0357 0935 1448 1788 3134
3292 4269 4662 5336 5998
7029 8164 8997 9580 9691
7th Prize- Rs. 500/- 0141 0337 0574 0888 1802
1910 2523 2969 4935 5105
5366 5377 5455 5719 6380
6399 6454 6541 6782 7008
8032 8151 9828 9923 9936
8th Prize- Rs. 100/- 0106 0366 0483 0515 0772
0798 0937 0975 1294 1450
1979 2192 2357 2376 2396
3144 3674 4546 4573 4676
4734 4926 4939 4959 5472
5690 6175 6312 6344 6469
6682 7081 7184 7547 7647
7651 7865 8366 8604 8640
8682 9054 9129 9258 9510
9543 9574 9666 9667 9719
           The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government
Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.
Next DHANASREE Lottery Draw will be held on 17/07/2012 at
Conference Hall, Regional Deputy Directorate, 7th Floor, Revenue
Tower, Ernakulam
Sd/-
S.M.Abdul Jabbar
Deputy DirectorRegional Deputy Directorate Of State Lotteries , Ernakulam

10/07/2012 /DHANASREE LOTTERY NO. DS-37th DRAW


KERALA STATE LOTTERIES - RESULT
www.keralalotteries.com PHONE:- DIRECTOR OFFICE FAX
www.kerala.gov.in 0471-2305230 0471-2305193 0471-2301740
DHANASREE LOTTERY NO. DS-37th DRAW held on 10/07/2012 AT Conference Hall, RDDSL, 7th Floor,
Revenue Tower, Ernakulam
1st Prize- Rs :6,000,000/- & Swift (Dezire) Deisel Car DA 168283    (Thrissur)
Consolation Prize- Rs. 10,000/- DB 168283 DC 168283 DD 168283 DE 168283
2nd Prize- Rs :500,000/- DA 155073    (Alappuzha)
3rd Prize- Rs :100,000/- DA 116900    (Kozhikkode)
DB 344138    (Pathanamthitta)
DC 214073    (Idukki)
DD 156536    (Alappuzha)
DE 360509    (Idukki)
FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS
4th Prize- Rs. 10,000/- 4848
5th Prize- Rs. 5,000/- 0908 1359 2042 2782 3736
4347 5239 5437 5731 6669
6925 7674 7976 8216 9272
6th Prize- Rs. 1,000/- 0357 0935 1448 1788 3134
3292 4269 4662 5336 5998
7029 8164 8997 9580 9691
7th Prize- Rs. 500/- 0141 0337 0574 0888 1802
1910 2523 2969 4935 5105
5366 5377 5455 5719 6380
6399 6454 6541 6782 7008
8032 8151 9828 9923 9936
8th Prize- Rs. 100/- 0106 0366 0483 0515 0772
0798 0937 0975 1294 1450
1979 2192 2357 2376 2396
3144 3674 4546 4573 4676
4734 4926 4939 4959 5472
5690 6175 6312 6344 6469
6682 7081 7184 7547 7647
7651 7865 8366 8604 8640
8682 9054 9129 9258 9510
9543 9574 9666 9667 9719
           The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government
Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.
Next DHANASREE Lottery Draw will be held on 17/07/2012 at
Conference Hall, Regional Deputy Directorate, 7th Floor, Revenue
Tower, Ernakulam
Sd/-
S.M.Abdul Jabbar
Deputy DirectorRegional Deputy Directorate Of State Lotteries , Ernakulam

DHANASREE LOTTERY NO. DS-37th DRAW held on 10/07/2012


KERALA STATE LOTTERIES - RESULT
www.keralalotteries.com PHONE:- DIRECTOR OFFICE FAX
www.kerala.gov.in 0471-2305230 0471-2305193 0471-2301740
DHANASREE LOTTERY NO. DS-37th DRAW held on 10/07/2012 AT Conference Hall, RDDSL, 7th Floor,
Revenue Tower, Ernakulam
1st Prize- Rs :6,000,000/- & Swift (Dezire) Deisel Car DA 168283    (Thrissur)
Consolation Prize- Rs. 10,000/- DB 168283 DC 168283 DD 168283 DE 168283
2nd Prize- Rs :500,000/- DA 155073    (Alappuzha)
3rd Prize- Rs :100,000/- DA 116900    (Kozhikkode)
DB 344138    (Pathanamthitta)
DC 214073    (Idukki)
DD 156536    (Alappuzha)
DE 360509    (Idukki)
FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS
4th Prize- Rs. 10,000/- 4848
5th Prize- Rs. 5,000/- 0908 1359 2042 2782 3736
4347 5239 5437 5731 6669
6925 7674 7976 8216 9272
6th Prize- Rs. 1,000/- 0357 0935 1448 1788 3134
3292 4269 4662 5336 5998
7029 8164 8997 9580 9691
7th Prize- Rs. 500/- 0141 0337 0574 0888 1802
1910 2523 2969 4935 5105
5366 5377 5455 5719 6380
6399 6454 6541 6782 7008
8032 8151 9828 9923 9936
8th Prize- Rs. 100/- 0106 0366 0483 0515 0772
0798 0937 0975 1294 1450
1979 2192 2357 2376 2396
3144 3674 4546 4573 4676
4734 4926 4939 4959 5472
5690 6175 6312 6344 6469
6682 7081 7184 7547 7647
7651 7865 8366 8604 8640
8682 9054 9129 9258 9510
9543 9574 9666 9667 9719
           The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government
Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.
Next DHANASREE Lottery Draw will be held on 17/07/2012 at
Conference Hall, Regional Deputy Directorate, 7th Floor, Revenue
Tower, Ernakulam
Sd/-
S.M.Abdul Jabbar
Deputy DirectorRegional Deputy Directorate Of State Lotteries , Ernakulam

DHANASREE (DS-37)held on 10/07/2012

KERALA STATE LOTTERIES - RESULT
www.keralalotteries.com PHONE:- DIRECTOR OFFICE FAX
www.kerala.gov.in 0471-2305230 0471-2305193 0471-2301740
DHANASREE LOTTERY NO. DS-37th DRAW held on 10/07/2012 AT Conference Hall, RDDSL, 7th Floor,
Revenue Tower, Ernakulam
1st Prize- Rs :6,000,000/- & Swift (Dezire) Deisel Car DA 168283    (Thrissur)
Consolation Prize- Rs. 10,000/- DB 168283 DC 168283 DD 168283 DE 168283
2nd Prize- Rs :500,000/- DA 155073    (Alappuzha)
3rd Prize- Rs :100,000/- DA 116900    (Kozhikkode)
DB 344138    (Pathanamthitta)
DC 214073    (Idukki)
DD 156536    (Alappuzha)
DE 360509    (Idukki)
FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS
4th Prize- Rs. 10,000/- 4848
5th Prize- Rs. 5,000/- 0908 1359 2042 2782 3736
4347 5239 5437 5731 6669
6925 7674 7976 8216 9272
6th Prize- Rs. 1,000/- 0357 0935 1448 1788 3134
3292 4269 4662 5336 5998
7029 8164 8997 9580 9691
7th Prize- Rs. 500/- 0141 0337 0574 0888 1802
1910 2523 2969 4935 5105
5366 5377 5455 5719 6380
6399 6454 6541 6782 7008
8032 8151 9828 9923 9936
8th Prize- Rs. 100/- 0106 0366 0483 0515 0772
0798 0937 0975 1294 1450
1979 2192 2357 2376 2396
3144 3674 4546 4573 4676
4734 4926 4939 4959 5472
5690 6175 6312 6344 6469
6682 7081 7184 7547 7647
7651 7865 8366 8604 8640
8682 9054 9129 9258 9510
9543 9574 9666 9667 9719
           The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government
Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.
Next DHANASREE Lottery Draw will be held on 17/07/2012 at
Conference Hall, Regional Deputy Directorate, 7th Floor, Revenue
Tower, Ernakulam
Sd/-
S.M.Abdul Jabbar
Deputy DirectorRegional Deputy Directorate Of State Lotteries , Ernakulam